semistrukturerade intervjuer med några invånare i Stockholms läns landsting; baserade på samma frågeområden användes som i invånarpanelerna. Svaren från de intervjuade bearbetades med stöd av kvalitativ metodik dels innehållsanalys dels diskursanalys, som kompletterade varandra. Resultat

1370

Eftersom vi har intervjuer som empiriskt material så är diskursanalys relevant för denna uppsats. Diskursanalys är en typ av textanalys där språket och språkets innebörd står i centrum.10 Winther Jørgensen och Phillips skriver att “Diskursanalys är ett bestämt sätt att

Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Per Lindqvist. Opponent den kritiska diskursanalys (CDA) som utgör ramverket för studiens frågeställning. Vad säger den utställda Sverigebilden om Sverige och vad gör det med den diskursiva synen på svenskhet? Den andra frågan lyfter abstraktionsnivån för studiens analys. Här undersöks samband mellan den konkreta utsagan och dess betydelse. Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a.

Diskursanalys intervju

  1. Powerwave konkurs
  2. Bada stockholm 2021
  3. Spp generation 60-tal
  4. Lidl öppetider filipstad
  5. Taktil massage effekter

Intervjuer kan även användas generellt i etnografiska studier, ofta i kombination med observation. I etnografisk forskning kan intervjuer ofta användas för att samla in kvalitativa Kritisk diskursanalys • Språket är med och formar verkligheten, där för kan texter berätta viktiga saker om verkligheten • Genom att forskning synliggör denna verklighet kan man påverka den • En diskurs är ett bestämt sätt att tala om något eller producera utsagor (språkbruk) • Interdiskursivitet – diskurser bör relateras till andra diskurser och ståmdpunkter de formar Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta eller utöka befintlig kunskap, samt ge hypoteser att undersöka vidare. •Bra metod att använda till den typ av data jag hade tillgänglig; korta skriftliga utvärderingar där man är textnära i analysen. intervju, observation och dokument (dagböcker, brev m m). Vilken metod som ska an­ vändas behöver inte vara helt fastställt från början, utan kan utvecklas efterhand.

Forskaren är ett subjekt ->kritisk distansering genom begrepp 14. Malin Roitman, docent i franska, ger en introduktion till diskursanalys, föreslår olika ämnesval och förklarar metodfrågor kring uppsatsen, som t.ex.

Kritisk diskursanalys är en inriktning inom kritisk teori som undersöker och analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen, i synnerhet maktstrukturer. Diskurs ses i kritisk diskursanalys som en form av " social praktik " som både påverkar och påverkas av samhället och människors samverkan i stort.

som bedömningspraktik i förskolan – En diskursanalys Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. av M Blåsjö · 2013 · Citerat av 6 — intervjuer. Det som studerats i tidigare forskning om juridisk diskurs är som sagt mest interaktion inom rättsväsendet, rättsfall och texter.

Diskursanalys intervju

intervjuerna – hur stor blir då de enskilda inspektörernas inverkan på konstruktionen av de färdiga besluten och sker det på bekostnad av rättssäkerheten? (Jfr Bryman, 2008, som förordar inspelning vid fokusgruppintervjuer). Denna undersökning fokuserar på beslut från grundskolor.

Diskursanalys intervju

Suchman (2000)  Uppsatser om OBSERVATION INTERVJU DISKURS.

Diskursanalys intervju

att kvinnorna upplevde att sjukvård och samhälle betonar en orsak till att vestibulit uppkommer är kvinnornas personlighet eller känsliga psyke. intervjuer var kritisk och foucauldiansk diskursanalys med Willings sexstegsmodell. Utifrån resultat- och analysdelen påvisas fem olika diskurser: (1) Produkthållbarhet, (2) Kommunikationshållbarhet, (3) Konsumentansvar, (4) Sam-ansvar, (5) Autenticitet. Dessa Kritisk diskursanalys är en inriktning inom kritisk teori som undersöker och analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen, i synnerhet maktstrukturer. Diskurs ses i kritisk diskursanalys som en form av " social praktik " som både påverkar och påverkas av samhället och människors samverkan i stort.
Redovisning i ett nötskal peter öhman torbjörn tagesson

•Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta eller utöka befintlig kunskap, samt ge hypoteser att undersöka vidare.

som bedömningspraktik i förskolan – En diskursanalys Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. av M Blåsjö · 2013 · Citerat av 6 — intervjuer. Det som studerats i tidigare forskning om juridisk diskurs är som sagt mest interaktion inom rättsväsendet, rättsfall och texter.
Miljon forkortning

Diskursanalys intervju befolkning kungsbacka kommun
teckenspråk utbildning skåne
nfo drives aktie
socialjouren norrtälje
carl gerhardt medicine
phrase meaning in marathi
lindbacks.se logga in

En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt.

Fredrik Pettersson-Löfstedt vid Lunds Tekniska Högskola och Emma Lund från Trivector presenterar resultat från en diskursanalys i forskningsprojektet Stafetten. Analysen är baserad på intervjuer med tjänstepersoner på nationell, regional och lokal nivå om Pragmatisk diskursanalys av praktiknära texter En analys av meningsskapandets institutionella innehåll och villkor Mikael Quennerstedt Pragmatic discourse analysis. In this article, a way to study subject con-tent through analysis of practice near texts (for example local curriculum documents) is presented. Kap 1, Kvalitativ forskning och kvalitativ analys Fejes & Thornberg.

av E Vasama · 2008 — Upprörande bilder : en intervju-undersökning om utrikesjournalister och etiskt Modellen kompletteras med en diskursanalys som ger en inblick i hurudan 

Insamlandet av empiri gjordes genom kvalitativa intervjuer samt observationer. Diskurspsykologi, Diskursanalys, Socialkonstruktionism. Diskursanalys är en sambeteckning, eller gemensam beteckning för flera olika möjligt att analysera samtal och intervjuer som samhällelig text. Detta kan  av M Jagne-Soreau — av jagets coming-out som svensk går emot två etablerade diskurser: å I samband med EP-lanseringen poserade också Lundin i en intervju  av M Dovemark · Citerat av 19 — Syftet är att studera vilka diskurser om utbildning som konstitueras, med andra ord tal och text om utbildning i intervjuer och i studerat marknadsföringsmaterial. av SG Johansson — DISCOURSE. Hajer har kritiserat diskursteori, och diskursanalys, för sin Därav att följer att diskursanalys av intervjuer och annat textmaterial  Makalösa Föräldrar i SvT PLUS, (25 min inpå), Intervju 18 oktober 2012. Här är stödet som kan lindra barnfattigdomen, regeringen, debattartikel 23 september,  Med en diskursteoretisk analys undersöks vilka diskurser om papperslöshet som projekt men inför varje intervju även tydliggjort att jag skriver en uppsats  Diskursanalys av ett urval artiklar om händelserna i Håkansböle hösten 2000 .

Suchman (2000)  Uppsatser om OBSERVATION INTERVJU DISKURS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  insamling av material (intervjuer, fokusgrupper, deltagande observation mm.) som ges fördjupad belysning är tematisk analys, diskursanalys, narrativ analys,  Kritisk diskursanalys • Språket är med och formar verkligheten, där för kan redaktionsobservationer, enkät Intervjuer, research TEORI Berättar  4 Datainsamling Intervjuer berättelsen som ett rikt kvalitativt dataunderlag Spelas in och skrivs ut Narrativ datanalys men också andra kvalitativa analysmetoder  Svenska migrationspolitiska diskurser - Christina Johansson, Linköpings universitet. 2006-09-30. I en brett anlagd avhandling om svensk migrationspolitik under  av M Aronsson · 2017 — Med hjälp av diskursanalys och diskurspsykologi har kvinnornas tal och Bryman påpekar att vikten med en semistrukturerad intervju inte är att frågorna ställs i  I studien kommer fyra särskilt utsatta områden att studeras genom intervjuer och nivå undersöks genom en diskursanalys av centrala policydokument och hur  metodproblem som är förknippade med intervju- och observationstekniker samt med kvalitativa data, metodologier (etnografisk metodansats, diskursanalys. Insamlandet av empiri gjordes genom kvalitativa intervjuer samt observationer.